قوانین مجتمع مسکونی یاس

۱-  نصب تجهیزات ماهواره در اماکن عمومی و اختصاصی مشهود ممنوع می‌باشد.

۲- پوشش آقایان و حجاب خانمها باید متعارف و مطابق شئون مجتمع و قوانین مدنی و شرعی باشد.  

۳- نگهداری و همراهی هرگونه  حیوان ممنوع می‌باشد.

رعایت قوانین بری تمامی مالکین و مستاجرین  ساکن در مجتمع طلاب یاس الزامی بوده و در صورت تخلف مطابق مصوبه با متخلفین رفتار می‌شود.            

  هیئت رئیسه مجتمع مسکونی یاس